พช.ตราด ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวสาริศา สุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง ณ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ดังนี้

1) นิเทศงานของข้าราชการที่บรรจุใหม่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่เริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2) ติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– งบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบเงินกู้) จำนวน 3 แปลง
– งบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 แปลง

โดยได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)