พช. ตราด ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ผ่านรูปแบบ Online (ZOOM)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นประธานการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

ในการนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง ร่วมให้ข้อมูลการประกวด ณ บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

โดยมีนายชัยวิทย์ ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง สมาชิกเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกวด ในกิจกรรมที่ 5 “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น” เป็นการประกวดผลการดำเนินงาน โดยคัดเลือก 1 หมู่บ้าน ภายใต้คติพจน์ (Motto) หัวข้อ ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยบ้านสลักเพชรเหนือ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน ทั้งด้านการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในภาคการเกษตรด้วย

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข็มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeforGood
#NewThinkNewTrat
🌊🌊 ตราดสวรรค์ตะวันออก 🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)